Nawigacja

 • Podsumowanie zbiórki karmy dla zwierząt - wolontariat w naszej szkole.

  Podsumowanie zbiórki karmy dla zwierząt - wolontariat w naszej szkole. - Obrazek 1

 • Konkurs matematyczny klas III

  Konkurs matematyczny klas III - Obrazek 1

 • Na dobry start!

 • WAŻNE!

              WAŻNE! - Obrazek 1List_Prezesa_KRUS.pdf

 • Informacje

  Klauzula  informacyjna


  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679        z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

   

   

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  2. kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.
  5. podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Szkoły,  w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –                                  w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,                                       w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego                       w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
  1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   

   

                                                  Inspektor Danych Osobowych

      e-mail: inspektor@osdidk.pl

   

 • Wycieczka do Łodzi

   

    W dniu 14 maja uczniowie klas VI, VII, II i III gimnazjum wraz z opiekunkami: Anną Wodzińską, Agnieszką Gibasiewicz, Anną Walczykowska, Wiolettą Sidorowicz

  i organizatorką wycieczki – Katarzyną Linką udali się do Łodzi. Pierwszym punktem wyjazdu była znajdująca się w Manufakturze Arena Laser Games, gdzie wszyscy podzieleni

  na zespoły wzięli udział w laserowej grze komputerowej. Kolejnym punktem wyjazdu był posiłek w restauracji McDonald’s i projekcja filmu w kinie Ciemna City. Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Parku Trampolin Saltos, gdzie pod okiem trenera ćwiczyli skoki i salta na trampolinach. Wszyscy zmęczeni, ale w znakomitych humorach wrócili do domów.

   

   

 • Patriotycznie, z klasą i ze strażakami

  Święto 3 Maja jest jednym z dwu świąt narodowych Polski. Jest to wydarzenie bardzo ważne dla każdego Polaka, które podobnie jak święto 11 listopada przypomina o tożsamości i odrębności narodowej Polaków.

  Dzień  ten powinien być utrwalony w świadomości młodego pokolenia
  w każdym czasie historycznym, a szczególnie w okresie tworzenia się struktur ponadnarodowych w Europie, bowiem świadomość przeszłych losów i więzi
  z pradziadami to świadomość odrębności narodowej w jednoczącej się Europie.

  W naszej szkole podjęto szereg działań związanych ze specyfiką tego święta. Już na tydzień przed świętami nasze korytarze zdobiły plakaty o tematyce patriotycznej i strażackiej , wszak obchodzimy – Rok dla Niepodległej.

   

  Odbyły się również konkursy -  historyczny (w formie testu ) i  plastyczny
  o tematyce strażackiej, które uświetniły obchody tzw. świąt majowych w szkole. Były adresowane do wszystkich uczniów. Intencją organizatorów konkursów było bowiem zainteresowanie jak największej liczby uczniów  100-leciem odzyskania niepodległości i patronem naszej szkoły -  Strażakami Polskimi.

   

  W czwartek 3 maja rangę Majowych Świąt podkreśliliśmy już od wczesnych godzin przedpołudniowych, kiedy uczniowie wraz z wychowawczyniami odświętnie ubrani,  wiwatowali na cześć Konstytucji 3 Maja, podczas uroczystej Mszy św.,  przedstawiliśmy też montaż słowno – muzyczny z okazji 227. Rocznicy uchwalenia Konstytucji.  Po tak uroczystym powitaniu udaliśmy się na cmentarz, gdzie wzięliśmy udział we wspólnej modlitwie za zmarłych strażaków. Atmosferę podniosłości i przynależności narodowej dopełniły nasze galowe stroje przyozdobione symboliczną biało – czerwoną flagą, bowiem dziękowaliśmy także tym poległym w obronie Ojczyzny.

  W atmosferze pełnej radości i zabawy spotkaliśmy się tego dnia obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich. Tutaj po posiłku wszyscy ochoczo stawili się do wyznaczonych zadań. Najpierw przyglądaliśmy się akcji ratunkowej, pokazom ratownictwa medycznego a 6-osobowe zespoły reprezentujące każdą z klas rywalizowały w sztafecie.

  Zwycięskim drużynom wręczono nagrody ufundowane przez Pana Ryszarda Bartosika Posła na Sejm RP. 

  W organizację włączyli się rodzice, którzy upiekli kiełbaski ufundowane przez OSP w Kowalach Pańskich i poczęstowali wszystkich lodami zakupionymi przez Radę Rodziców.

  Zorganizowana majówka, która łączyła Święto Strażaków oraz Dzień Patrona naszej Szkoły spełniła oczekiwania jego twórców, strażaków, uczniów
  i rodziców.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją obecność oraz zaangażowanie przyczynili się do cudownie spędzonego czasu.

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2150736861816874.1073741979.1679425275614704&type=3

   

   

   

 • Dzień Wiosny- Wiosna, Wiosna, ach to Ty...

  Dzień Wiosny- Wiosna, Wiosna, ach to Ty... - Obrazek 1

 • Innowacja pedagogiczna-projekt

  Obchody Dnia Patryka w naszej szkole.

  Innowacja pedagogiczna-projekt - Obrazek 1

 • Projekt gimnazjalny

  „Są dziwy w niebie i na ziemi,

  o których ani śniło się waszym filozofom.

                                                                                                                                                              William Shakespeare

   

   

   

          W dniu 21 marca w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu gimnazjalnego.
  W tym roku projekt był pod wieloma względami wyjątkowy. Po pierwsze – to ostatni projekt realizowany przez uczniów gimnazjum, po drugie z racji na niewielką ilość uczniów – realizowany przez całą klasę w ramach jednej grupy, po trzecie –  przybyli goście zaproszeni zostali do teatru, gdzie uczestniczyli w niezwykłym obrzędzie. Przedmiotem „badań” uczniów  było bowiem dzieło Adama Mickiewicza „Dziady” (cz. II).

         Uczniowie klasy II gimnazjum od początku roku szkolnego pracowali nad przygotowaniem przedstawienia na podstawie utworu naszego narodowego wieszcza: opracowali scenariusz, przydzielili role, opanowali swoje kwestie na pamięć, przygotowali muzykę, scenografię, rekwizyty, stroje, charakteryzację, efekty specjalne. Przeprowadzili również wiele prób, by w dniu podsumowania zaprezentować efekty swojej pracy licznie przybyłym rodzicom, pani dyrektor, nauczycielom i  uczniom klasy VII szkoły podstawowej. Na początku przybliżono zebranym sylwetkę i  twórczość Adama Mickiewicza (prezentacja multimedialna przygotowana przez dziewczyny) oraz zagadnienia związane z obrzędem dziadów (prezentacja multimedialna przygotowana przez grupę chłopców). Następnie uczniowie zaprosili gości do ciemnej sali, gdzie zaprezentowali przygotowaną przez siebie inscenizację. Spektakl przybliżył specyfikę uroczystości, która swym początkiem sięga czasów pogańskich. W czasie dziadów wywoływano dusze zmarłych oczekujących na wyrok Sądu Ostatecznego. Wierzono, że pomoc ze strony żywych ułatwi im uzyskanie zbawienia. Na scenie pojawiły się kolejno zjawy dzieci, złego pana i dziewczyny. Przedstawienie ukazało głęboki sens moralny uroczystości, z którego wyłania się koncepcja człowieczeństwa, w myśl której nie wystarczy żyć bezgrzesznie i mieć czyste sumienie, trzeba też podejmować ciężar obowiązków, pracować i cierpieć. Nie wolno krzywdzić nikogo, ale nie można też żyć obok ludzi, w świecie marzeń, bez pożytku dla innych. Trzeba doświadczyć wszystkiego co ludzkie i po ludzku traktować innych. Wszystkim udzielił się nastrój grozy i tajemniczości, który podkreślała niesamowita muzyka, unoszący się dym, stroje a przede wszystkim niezwykle sugestywna gra aktorów. W role uczestników obrzędu wcielili się:

  • Franciszek Statucki – Guślarz
  • Jakub Rosiak – Starzec
  • Maria Dytwińska – Rózia
  • Dominik Przybylak – Józio
  • Alicja Kujawa – Sowa
  • Mateusz Pawlak – Kruk
  • Bartłomiej Boczek – Zły Pan
  • Patrycja Piąstka – Dziewczyna
  • Katarzyna Tylka, Oliwia Spychała – chór wieśniaczek.

   

  Opiekunem grupy i równocześnie „reżyserem” spektaklu była wychowawczyni klasy II gimnazjum -  Katarzyna Linka.

   

          To spotkanie dwóch światów na długo zostanie w pamięci uczestników tego niecodziennego widowiska.

   

  Projekt gimnazjalny - Obrazek 1

      

 • Ważne!

  Ważne! - Obrazek 1OGŁOSZENIE!

  W DNIU 26 kwietnia 2018 r.
  (tj. czwartek)

  o godz. 16.00

  ODBĘDZIE SIĘ  ZEBRANIE 
  Z RODZICAMI
  .

   

  Dyrektor szkoły

   

 • - Obrazek 1INFORMACJA

  Organizacja zajęć w dniach 30.04.2018r. – 04.05.2018r.

   

  30.04.2018r. – zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji

  01.05.2018r. – dzień wolny – Święto 1 Maja

  02.05.2018r. – zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji

  03.05.2018r. –Święto Konstytucji 3 Maja i obchody Dnia Patrona

  04.05.2018r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 • Ważne!

  Poniżej znajduje się lista dzieci przyjętych do klasy I

  mailLista_dzieci_zakwalifikowanych_do_klasy_I.pdf

 • Rekrutacja

 • Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty...

  Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty... - Obrazek 1

  smiley Dzień projektów w naszej szkole! Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty... - Obrazek 2

  smiley Dzień Wiosny z Samorządem Uczniowskim!  Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty... - Obrazek 3

  smiley III gimnazjum na warstatach i projekcji filmu "Każdego dnia".

 • Warsztaty w naszej szkole

  Warsztaty w naszej szkole - Obrazek 1

 • Ważne!

  Rekolekcje wielkopostne

   

  Rekolekcje wielkopostne odbędą się

  w dniach 22 i 23 marca 2018r.

  Uczniowie będą uczestniczyć we mszach świętych o godzinie 900.
  Opiekę nad uczniami będą sprawować wychowawcy, nauczyciele.

   

 • Weź udział w konkursie.

 • Zaproszenie

  Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
  im. Strażaków Polskich
   w Kowalach Pańskich – Kolonii
  serdecznie zaprasza Rodziców i Dzieci
  na warsztaty wielkanocne,
  podczas których będą wykonywane ozdoby świąteczne. Warsztaty odbędą się 13.03.2018r. (tj. wtorek) o godz. 1600 w świetlicy szkolnej. 

   

  Zaproszenie - Obrazek 1

  Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc  

   

   

 • Osiągnięcia uczniów 2017/2018

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii
  Szkoła Podstawowa w Kowalach Pańskich - Kolonii,
  Kowale Pańskie - Kolonia 34,
  62-704 Kawęczyn

 • Sekretariat 632887267
  Dyrektor 632887286

Galeria zdjęć