Nawigacja

 • ZEBRANIE Z RODZICAMI

  OGŁOSZENIE!

  W DNIU 20 września 2018 r.
  (tj. czwartek) 
  o godz. 16.00

  ODBĘDZIE SIĘ  ZEBRANIE 
  Z RODZICAMI
  .

   

  Dyrektor szkoły

 • Inauguracja nowego roku 2018/2019

  Nowy rok szkolno-katechetyczny rozpoczęty.

  smileyInauguracja nowego roku 2018/2019 - Obrazek 1

 • Ogłoszenie

  Proszę zapoznać się z poniższym dokumentem.

   Ogłoszenie - Obrazek 1plakat_rekrutacja.pdf

 • Odwozy i dowozy w roku szkolnym 2018/2019

  Dowozy i odwozy uczniów do Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich
  w Kowalach Pańskich – Kolonii

   

  DOWOZY:

  Nazwa miejscowości

  Nazwa przystanku

  Godzina

  LEŚNICTWO

  PRZYSTANEK PKS

  737

  MŁODZIANÓW

  PRZYSTANEK PKS

  742

  MŁODZIANÓW

  PRZYSTANEK PKS

  745

  DZIEWIĄTKA

  PRZYSTANEK PKS

  748

  KOWALE PAŃSKIE

  SZKOŁA

  753

   

  ODWOZY:

  Nazwa miejscowości

  Nazwa przystanku

  Godzina

  KOWALE PAŃSKIE

  SZKOŁA

  1420

  DZIEWIĄTKA

  PRZYSTANEK PKS

  1427

  MŁODZIANÓW

  PRZYSTANEK PKS

  1432

  LEŚNICTWO

  PRZYSTANEK PKS

  1437

   

 • - Obrazek 1Uroczyste rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego
  3 września 2018r. Mszą Św. w kościele parafialnym o godz. 10.00., po Mszy św.
  o godz. 11.00 spotkanie w szkole.

 • Ważne!

          Ważne! - Obrazek 1mapa_zlobkow_(5).doc

 • Bezpieczne wakacje!

  Bezpieczny wypoczynek

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

  Adres strony  www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

   

 • Bezpiecznych wakacji.

   

  Bezpiecznych wakacji. - Obrazek 1

  Bezpiecznych, pogodnych i radosnych wakcji. Pamiętajcie, gdziekolwiek odpoczywacie, czy to w lesie,
  czy nad morzem, czy w górach i na mazurach, u babci i dziadka, czy też w domu stosujcie się do obowiązujących zasad BHP, regulaminów, przepisów. 

 • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 - Obrazek 1

 • "W zdrowym ciele zdrowy duch"- rywalizacje sportowe 2018

  "W zdrowym ciele zdrowy duch"- rywalizacje sportowe 2018 - Obrazek 1

   

 • Bal gimnazjalny

  Bal gimnazjalny - Obrazek 1

 • Konkursy

  Konkursy - Obrazek 1

 • Spotkanie z policjantem

  Spotkanie z policjantem - Obrazek 1

 • Innowacja pedgogiczna

   

  Nauczyciele zespołu matematyczno-przyrodniczego w składzie: AG, JJ, HKP w II półroczu realizowali innowację pedagogiczną, którą objęto uczniów klasy III gimnazjum.
  Celem głównym innowacji było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy. 

  Efekty pracy uczniów:

  smileyprezentacja multimedialna"Pospolite gatunki drzew i krzewów Polski",

  smileyrozpoznawanie drzew i krzewów "Żywa lekcja przyrody" - wycieczka do lasu w Leśnictwie,
  smileywykonanie 10 zielników - Pospolite drzewa i krzewy najbliższej okolicy,

  smileyprezentacja zielników dla społeczności szkolnej,

  smileywykonanie dokumentacji fotograficznej.

  Innowacja pedgogiczna - Obrazek 1

 • Dzień Dziecka

  Dzień Dziecka - Obrazek 1

 • Dzień Matki

  Dzień Matki - Obrazek 1

 • Oferta

   

   

   

   

                                      Kowale Pańskie-Kolonia, dn. 05.07.2018 r.

                                                                                                                      

       (pieczęć adresowa zamawiającego)

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się postanowienia Regulaminu. Na podstawie złożonych ofert zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

   

  Zwracamy się z uprzejma prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

   

  I.  Nazwa i adres Zamawiającego:

  Nabywca:

  Gmina Kawęczyn

  Kawęczyn 48

  62-704 Kawęczyn

  NIP: 668-187-54-86

  Odbiorca:

  Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii

  Kowale Pańskie – Kolonia 34

  62-704 Kawęczyn

   

  II.  Opis przedmiotu zamówienia.

   

  Przedmiotem zamówienia jest „Utwardzenie wjazdu przy Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich”. W ramach zakresu prac należy wykonać m. in.:

   

  1. Roboty przygotowawcze.
  2. Roboty ziemne.
  3. Konstrukcja nawierzchni.
  4. Krawężnik.

   

  Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera się w przedmiarze robót na bazie którego Wykonawca winien sporządzić kosztorys ofertowy.

   

   

  Wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia bądź w dokumentacji wskazania znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, nazwy produktów oraz firm – mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych.  Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w opisie, pod warunkiem, ze zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ust Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

   

  III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

   

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

  -    zdolności techniczne lub zawodowe,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia.

  Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (wzór zał. nr 2 )

   

  IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

   

  Do oferty proszę dołączyć:

  1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym  - Załącznik nr 1 
  2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - Załącznik nr 2
  3. Kosztorys ofertowy zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Załącznik nr 4

   

  V. Kryteria oceny ofert wraz z przypisaną im wagą punktową lub procentową oraz sposób obliczenia punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów.

   

  1. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

         - cena  – 100%.

  1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto, która będzie obejmować całość robót budowlanych.
  2. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena ryczałtowa z podaniem kwoty netto i brutto (netto + podatek VAT).
  3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną lub przedstawiającą     najkorzystniejszy bilans ceny.
  4. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.
  5. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  6. Ilość punktów dla kryterium „ cena” Zamawiający obliczy wg. wzoru :

   

                                              

  cena oferty najniżej skalkulowanej brutto

   

      Liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 %

                                                              ceny oferty ocenianej brutto

   

   

   

  VI. Istotne postanowienia umowy lub wzór umowy

   

  Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

   

  VII. Termin realizacji zamówienia:

  od momentu podpisania umowy cywilno-prawnej do dnia 31.08.2018 r. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dokonanie przez niego bezusterkowego odbioru.

   

  VIII. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

   

  Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami w w/w zakresie prosimy o przesłanie oferty w terminie do 20 lipca 2018r.do godz.15:00.

  Ofertę prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą na adres:

  Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii

  Kowale Pańskie – Kolonia 34

  62 – 704 Kawęczyn

  lub pocztą elektroniczna na adres: zespol_kowalepanskie@wp.pl

  Uwaga! Liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły.

   

  IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

   

  W sprawie oferty można kontaktować się z sekretariatem tel. 63 288 72 86, 63 288 72 67

  lub 508 531 068.

   

  - Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

  - Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  - Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki musza być wypełnione.

  - Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie.

  - Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii  z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

  - W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mailem lub drogą pisemną.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

   

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
  2. Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP - Załącznik nr 2,
  3. Wzór umowy - Załącznik nr 3,
  4. Przedmiar robót - Załącznik nr
  5. Tabela elementów scalonych – Załącznik nr

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 1

  ______________________                                                     

                          

        (pieczęć firmowa oferenta)

  FORMULARZ OFERTOWY

  W związku z zapytaniem ofertowym na: „Utwardzenie wjazdu przy Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich” składam swoją ofertę na w/w zadanie. Oferujemy wykonanie całego zakresu przedmiotowego zamówienia za następujące wynagrodzenie ryczałtowe:__________________________ ZŁOTYCH NETTO (słownie złotych netto :                        __________________________                                           VAT (WG. STAWKI PODATKOWEJ __      %)

  ŁĄCZNIE __________________________                                   ZŁOTYCH BRUTTO

  (słownie złotych brutto: ____________________________________________________________)

  Termin wykonania zamówienia: 31 sierpnia 2018 r.

  Ponadto oświadczamy, że:

  • zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
  • w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
  • uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy;
  • uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od dnia otwarcia ofert.
  • zapoznałem się z postanowieniami umowy, która jest częścią zaproszenia i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.
  • wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne;
  • dane dotyczące Wykonawcy zawarte w treści niniejszego formularza oferty są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty.
  • oferta niniejsza składa się z ______kolejno ponumerowanych stron;
  • wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty, stanowiące jej integralną część:

   -_________________________________________________________________________________

  - _________________________________________________________________________________

  - _________________________________________________________________________________

  - _________________________________________________________________________________

  Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

  Imię i nazwisko…………………………………………………..

  Telefon/faks………………………………………………………

  E-mail………………………………………………………………..

   

   

   

  ……………………………………………………………………………

  (miejscowość, data)

   

   

   

   

  ………………………………………………………………………

                     (imię i nazwisko, podpis  oferenta

  *niepotrzebne skreślić

   

   

  Załącznik nr 2

   

   

                                                                                                                            

  _____________________________________                                                           

                           

               (pieczęć firmowa oferenta)

   

  OŚWIADCZENIE

   

  O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z TREŚCI ART. 22  UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

   

  Będąc należycie upoważnionym/i do działania w imieniu i reprezentowania oferenta, oświadczam/y, że spełnione zostały warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

   

  „Utwardzenie wjazdu przy Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich”

   

  na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

  (tj. Dz. U. z  2015r., poz. 2164 ze zm.).

         

  o ś w i a d c z a m, że:

   

  1. posiadam/my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  2. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia;
  3. posiadam/my zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia;

   

  Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiajacego w zapytaniu ofertowym.

   

  Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem, świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego.

   

   

   

   

   

  .........................................dnia................                                            ...................................

                                                                                                                                                                                          (podpis)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 3

   

   

  UMOWA Nr ...............

   

  zawarta dnia …………………. 2018 r. pomiędzy; Gminą Kawęczyn; Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, NIP: 6681875486 reprezentowaną przez  Panią Ewę Kałużną – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii na podstawie Pełnomocnictwa nr 40/2017 z dnia 04.09.2017r. udzielonego przez Wójta Gminy Kawęczyn

  zwanym dalej Zamawiającym,

  a

  firmą: ...............................................................................

  Siedziba: ..........................................................................

  NIP: ........................., REGON: ......................................

  reprezentowaną przez:

  ..........................................................................................

  zwanym dalej Wykonawcą.

   

  § 1

   

  Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2015r., poz. 2164 ze zm.) na podst. art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy.

   

  § 2

   

  Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na „Utwardzenie wjazdu przy Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich”. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3.

   

  § 3

   

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się utwardzenie wjazdu przy Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy oraz dokonanie bezusterkowego odbioru robót.

   

   

  § 4

  1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi ..................... zł netto + VAT …….% (tj. .................. zł) czyli łącznie brutto ................ zł (słownie: .................................  zł).
  2. Kwota określona w ust 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §
  3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

   

   

   

   

  § 5

   

  1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

   

  Dane identyfikacyjne do faktury:

  Nabywca:                                                     Odbiorca:
  Gmina Kawęczyn                                          Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich
  Kawęczyn 48                                                w Kowalach Pańskich - Kolonii
  62-704 Kawęczyn                                         Kowale Pańskie – Kolonia 34
  NIP: 668-187-54-86                                      62-704 Kawęczyn

   

   

  § 6

   

  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
  • zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego
   w § 4 za każdy dzień zwłoki,
  • zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego
   w § 4 za każdy dzień zwłoki
  • odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę
   w wysokości 5%  wynagrodzenia określonego w § 4.
  1. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
  2.  Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

   

  § 7

   

  W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

   

  § 8

   

  Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

   

   

   

   

  § 9

   

  Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

   

  § 10

  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

   

       

   

     ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 5

   

  dach z ociepleniem

   

  TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

   

             

  Lp.

  Nazwa

  Robocizna

  Materiały

  Sprzęt

  RAZEM

  1.

  Roboty przygotowawcze

   

   

   

   

  2.

  Roboty ziemne

   

   

   

   

  3.

  Konstrukcja nawierzchni

   

   

   

   

  4.

  Krawężnik

   

   

   

   

  Wartość kosztorysu netto:

   

  Vat 23,00% :

   

  Wartość kosztorysu brutto:

   

   

   

  Słownie:

   

   

   

   

                                      Kowale Pańskie-Kolonia, dn. 05.07.2018 r.

                                                                                                                      

       (pieczęć adresowa zamawiającego)

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się postanowienia Regulaminu. Na podstawie złożonych ofert zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

   

  Zwracamy się z uprzejma prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

   

  I.  Nazwa i adres Zamawiającego:

  Nabywca:

  Gmina Kawęczyn

  Kawęczyn 48

  62-704 Kawęczyn

  NIP: 668-187-54-86

  Odbiorca:

  Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii

  Kowale Pańskie – Kolonia 34

  62-704 Kawęczyn

   

  II.  Opis przedmiotu zamówienia.

   

  Przedmiotem zamówienia jest „Utwardzenie wjazdu przy Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich”. W ramach zakresu prac należy wykonać m. in.:

   

  1. Roboty przygotowawcze.
  2. Roboty ziemne.
  3. Konstrukcja nawierzchni.
  4. Krawężnik.

   

  Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera się w przedmiarze robót na bazie którego Wykonawca winien sporządzić kosztorys ofertowy.

   

   

  Wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia bądź w dokumentacji wskazania znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, nazwy produktów oraz firm – mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych.  Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w opisie, pod warunkiem, ze zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ust Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

   

  III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

   

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

  -    zdolności techniczne lub zawodowe,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia.

  Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (wzór zał. nr 2 )

   

  IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

   

  Do oferty proszę dołączyć:

  1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym  - Załącznik nr 1 
  2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - Załącznik nr 2
  3. Kosztorys ofertowy zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Załącznik nr 4

   

  V. Kryteria oceny ofert wraz z przypisaną im wagą punktową lub procentową oraz sposób obliczenia punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów.

   

  1. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

         - cena  – 100%.

  1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto, która będzie obejmować całość robót budowlanych.
  2. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena ryczałtowa z podaniem kwoty netto i brutto (netto + podatek VAT).
  3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną lub przedstawiającą     najkorzystniejszy bilans ceny.
  4. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.
  5. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  6. Ilość punktów dla kryterium „ cena” Zamawiający obliczy wg. wzoru :

   

                                              

  cena oferty najniżej skalkulowanej brutto

   

      Liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 %

                                                              ceny oferty ocenianej brutto

   

   

   

  VI. Istotne postanowienia umowy lub wzór umowy

   

  Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

   

  VII. Termin realizacji zamówienia:

  od momentu podpisania umowy cywilno-prawnej do dnia 31.08.2018 r. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dokonanie przez niego bezusterkowego odbioru.

   

  VIII. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

   

  Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami w w/w zakresie prosimy o przesłanie oferty w terminie do 20 lipca 2018r.do godz.15:00.

  Ofertę prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą na adres:

  Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii

  Kowale Pańskie – Kolonia 34

  62 – 704 Kawęczyn

  lub pocztą elektroniczna na adres: zespol_kowalepanskie@wp.pl

  Uwaga! Liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły.

   

  IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

   

  W sprawie oferty można kontaktować się z sekretariatem tel. 63 288 72 86, 63 288 72 67

  lub 508 531 068.

   

  - Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

  - Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  - Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki musza być wypełnione.

  - Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie.

  - Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii  z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

  - W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mailem lub drogą pisemną.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

   

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
  2. Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP - Załącznik nr 2,
  3. Wzór umowy - Załącznik nr 3,
  4. Przedmiar robót - Załącznik nr
  5. Tabela elementów scalonych – Załącznik nr

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 1

  ______________________                                                     

                          

        (pieczęć firmowa oferenta)

  FORMULARZ OFERTOWY

  W związku z zapytaniem ofertowym na: „Utwardzenie wjazdu przy Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich” składam swoją ofertę na w/w zadanie. Oferujemy wykonanie całego zakresu przedmiotowego zamówienia za następujące wynagrodzenie ryczałtowe:__________________________ ZŁOTYCH NETTO (słownie złotych netto :                        __________________________                                           VAT (WG. STAWKI PODATKOWEJ __      %)

  ŁĄCZNIE __________________________                                   ZŁOTYCH BRUTTO

  (słownie złotych brutto: ____________________________________________________________)

  Termin wykonania zamówienia: 31 sierpnia 2018 r.

  Ponadto oświadczamy, że:

  • zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
  • w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
  • uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy;
  • uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od dnia otwarcia ofert.
  • zapoznałem się z postanowieniami umowy, która jest częścią zaproszenia i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.
  • wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne;
  • dane dotyczące Wykonawcy zawarte w treści niniejszego formularza oferty są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty.
  • oferta niniejsza składa się z ______kolejno ponumerowanych stron;
  • wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty, stanowiące jej integralną część:

   -_________________________________________________________________________________

  - _________________________________________________________________________________

  - _________________________________________________________________________________

  - _________________________________________________________________________________

  Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

  Imię i nazwisko…………………………………………………..

  Telefon/faks………………………………………………………

  E-mail………………………………………………………………..

   

   

   

  ……………………………………………………………………………

  (miejscowość, data)

   

   

   

   

  ………………………………………………………………………

                     (imię i nazwisko, podpis  oferenta

  *niepotrzebne skreślić

   

   

  Załącznik nr 2

   

   

                                                                                                                            

  _____________________________________                                                           

                           

               (pieczęć firmowa oferenta)

   

  OŚWIADCZENIE

   

  O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z TREŚCI ART. 22  UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

   

  Będąc należycie upoważnionym/i do działania w imieniu i reprezentowania oferenta, oświadczam/y, że spełnione zostały warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

   

  „Utwardzenie wjazdu przy Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich”

   

  na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

  (tj. Dz. U. z  2015r., poz. 2164 ze zm.).

         

  o ś w i a d c z a m, że:

   

  1. posiadam/my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  2. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia;
  3. posiadam/my zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia;

   

  Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiajacego w zapytaniu ofertowym.

   

  Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem, świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego.

   

   

   

   

   

  .........................................dnia................                                            ...................................

                                                                                                                                                                                          (podpis)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 3

   

   

  UMOWA Nr ...............

   

  zawarta dnia …………………. 2018 r. pomiędzy; Gminą Kawęczyn; Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, NIP: 6681875486 reprezentowaną przez  Panią Ewę Kałużną – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii na podstawie Pełnomocnictwa nr 40/2017 z dnia 04.09.2017r. udzielonego przez Wójta Gminy Kawęczyn

  zwanym dalej Zamawiającym,

  a

  firmą: ...............................................................................

  Siedziba: ..........................................................................

  NIP: ........................., REGON: ......................................

  reprezentowaną przez:

  ..........................................................................................

  zwanym dalej Wykonawcą.

   

  § 1

   

  Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2015r., poz. 2164 ze zm.) na podst. art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy.

   

  § 2

   

  Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na „Utwardzenie wjazdu przy Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich”. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3.

   

  § 3

   

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się utwardzenie wjazdu przy Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy oraz dokonanie bezusterkowego odbioru robót.

   

   

  § 4

  1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi ..................... zł netto + VAT …….% (tj. .................. zł) czyli łącznie brutto ................ zł (słownie: .................................  zł).
  2. Kwota określona w ust 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §
  3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

   

   

   

   

  § 5

   

  1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

   

  Dane identyfikacyjne do faktury:

  Nabywca:                                                     Odbiorca:
  Gmina Kawęczyn                                          Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich
  Kawęczyn 48                                                w Kowalach Pańskich - Kolonii
  62-704 Kawęczyn                                         Kowale Pańskie – Kolonia 34
  NIP: 668-187-54-86                                      62-704 Kawęczyn

   

   

  § 6

   

  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
  • zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego
   w § 4 za każdy dzień zwłoki,
  • zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego
   w § 4 za każdy dzień zwłoki
  • odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę
   w wysokości 5%  wynagrodzenia określonego w § 4.
  1. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
  2.  Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

   

  § 7

   

  W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

   

  § 8

   

  Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

   

   

   

   

  § 9

   

  Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

   

  § 10

  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

   

       

   

     ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 5

   

  dach z ociepleniem

   

  TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

   

             

  Lp.

  Nazwa

  Robocizna

  Materiały

  Sprzęt

  RAZEM

  1.

  Roboty przygotowawcze

   

   

   

   

  2.

  Roboty ziemne

   

   

   

   

  3.

  Konstrukcja nawierzchni

   

   

   

   

  4.

  Krawężnik

   

   

   

   

  Wartość kosztorysu netto:

   

  Vat 23,00% :

   

  Wartość kosztorysu brutto:

   

   

   

  Słownie:

   

 • Podsumowanie zbiórki karmy dla zwierząt - wolontariat w naszej szkole.

  Podsumowanie zbiórki karmy dla zwierząt - wolontariat w naszej szkole. - Obrazek 1

  Karma dla schroniska w Turku

                  Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich- Kolonii na przełomie maja i czerwca podjęło inicjatywę polegającą na zbiórce karmy dla psów i kotów ze schroniska w Turku.

  Uczniowie z zapałem przystąpili do akcji, podejmując rywalizację w ilości zebranej karmy. Zwycięską okazała się klasa VI, która zebrała ……… kg karmy i to ona w dniu 12 czerwca udała się, wraz z opiekunkami koła, do schroniska w Turku, aby przekazać zebraną karmę. Do akcji włączyli się także nauczyciele naszej szkoły dorzucając swoje cegiełki( a raczej woreczki) do zbiórki.

  Wszystkim ofiarodawcom o wielkim sercu dla zwierząt- DZIĘKUJEMY.

  Dziękujemy także Rodzicom uczniów klasy VI: p. E. Frątczak i p. J. Grzeszkiewiczowi za pomoc w zorganizowaniu transportu dla uczniów.

   

                                                                                                                      Opiekunki SKW

 • Konkurs matematyczny klas III

  Konkurs matematyczny klas III - Obrazek 1

  Matematycy z Kowali Pańskich

   

                  W dniu 11 czerwca w Szkole Podstawowej w Tokarach odbył się II Gminny Konkurs Matematyczny „Matematyczni giganci”. Wzięły w nim udział trzyosobowe zespoły uczniów klas III ze wszystkich szkół naszej gminy. Rywalizację w rozwiązywaniu zadań podjęło 6 drużyn, pracując najpierw indywidualnie, a później grupowo na wynik całego zespołu. Wszyscy uczestnicy spisali się dzielnie, ale to uczniowie z Kowali Pańskich okazali się bezkonkurencyjnymi matematycznymi gigantami, gdyż zajęli dwa pierwsze miejsca na podium.

  I miejsce w konkursie zajęła reprezentacja klasy III b w składzie: Natalia Linka, Paulina Perlińska i Maja Skolimowska.

  II miejsce zajęła klasa III a, której zespół stanowili: Nikola Andrzejewska, Adam Chmiela i Konrad Gierałka.

  Jesteśmy dumni z dokonań młodych matematyków ze szkoły w Kowalach Pańskich i życzymy im dalszych sukcesów w zaprzyjaźnianiu się z królową nauk.

   

 • Na dobry start!

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii
  Szkoła Podstawowa w Kowalach Pańskich - Kolonii,
  Kowale Pańskie - Kolonia 34,
  62-704 Kawęczyn

 • Sekretariat 632887267
  Dyrektor 632887286

Galeria zdjęć